I-! 03.09.2022
: ARZU BAHA VAN HELSING, : SHAHEN SHAH-KARA JANS ORZU
 
 
H-! 01.04.2022.
: ARZU BAHA VAN HELSING : AL-TYN-SAR ROKSANA
 
 
G-. 06.08.2021.
: , : -
 
 
F-. 07.04.2021.
: - , :
 
 
E-. 15.12.2020.
: , : -
 
 
D-. 19.09.2020.
: , : --
 
 
G-. 09.11.2019
: Khan Orda Nabard, : Shahen Shah-Kara Jans Orzu
 
 
V-. 07.11.2019
: , : -
 
 
B-. 01.11.2019
: Shahen Shah Kara Zhangir Ulu, : Al-Tyn-Sar Roksana
 
 


* ARZU BAHA * ,

  |     |    |    |     |     |    |